COMPLIANCE OFFICER POLSKA

Wspieramy bezpieczeństwo w sektorze prywatnym jako zewnętrzny Officer Compliance. Zarządzamy ryzykiem, doradzamy oraz szkolimy kadrę w zakresie zagrożeń zewnętrznych oraz wewnętrznych PGBB. Prowadzimy Audyty śledcze i przeciwdziałamy Fraudowi w firmach prywatnych oraz biznesie DS

Jesteśmy Członkiem Instytutu Audytorów Wewnętrznych

W skład naszych Zespołów Audytowych, wchodzą dedykowani do konkretnego postępowania specjaliści. Są to doświadczeni zawodowo, wykształceni kierunkowo Audytorzy i Detektywi. Poszczególni Audytorzy oraz Śledczy dobierani są zgodnie ze swoim doświadczeniem zawodowym i predyspozycjami. Jest to zgodne z wymogami Instytutu Audytorów Wewnętrznych które określają- Aby wykonywać zawód audytora, należy posiadać wykształcenie wyższe, najlepiej magisterskie lub minimum licencjat oraz doświadczenie w audytowanej dziedzinie.

AUDYT ŚLEDCZY, DOCHODZENIOWY, PREWENCYJNY     

UKARANIE SPRAWCY PRZESTĘPSTWA MENADŻERSKIEGO

 

ANTYKORUPCJA, ANTY FRAUD, OCENA RYZYKA NADUŻYĆ


Compliance Officer- zarządzanie ryzykiem nadużyć w biznesie, audyt dochodzeniowy- śledczy, przestępstwa menadżerskie, antykorupcja w biznesie, sygnaliści, szkolenia dla bezpieczeństwa biznesu. Do głównych zadań Compliance Officera w przedsiębiorstwach i firmach prywatnych należy

Compliance officer jest specjalistą, którego zadaniem jest minimalizowanie ryzyka związanego z prowadzeniem działalności organizacji zgodnie z przepisami prawa, a także z regulaminami i praktykami stosowanymi wewnątrz firmy. Specjalista na tym stanowisku dba również o zgodność podejmowanych działań z przyjętymi normami etycznymi i społecznymi. Compliance officer odpowiedzialny jest również za edukowanie i szkolenie pracowników organizacji pod kątem odpowiedzialności prawnej za podjęcie lub zaniechanie konkretnych działań.

Prowadzenie postępowań wyjaśniających czyli audyt dochodzeniowy w firmie odnosi się do badania zarzutów nieprawidłowości w przedsiębiorstwie prywatnym z wykorzystaniem metod pracy audytora wewnętrznego, Compliance Officera, zdobyczy nauki kryminalistyki oraz warsztatu pracy śledczych w procesie karnym. Audyt śledczy to prowadzenie czynności kontrolnych przy wykorzystaniu określonych metod i technik służących do ujawnienia przestępstwa gospodarczego - jego istoty, sposobu realizacji, zidentyfikowanie sprawcy oraz oszacowanie wartości strat poniesionych przez przedsiębiorstwo.

Wdrażanie procedur bezpieczeństwa w tym Procedur Antykorupcyjnych oraz zasad Etyki w przedsiębiorstwach prywatnych. Dbanie o bezpieczeństwo, etykę i wizerunek prowadzonego biznesu. Zarządzanie strategiami prewencyjnymi które przeciwdziałają nadużyciom wewnątrz firmy. Do działań prewencyjnych możemy zaliczyć nieustanne i powtarzane cyklicznie szkolenia dla kadry każdego szczebla pracowniczego, czyli szkolenia zarówno dla kadry zarządzającej jak oraz kadry średniego i niskiego szczebla w organizacji. Szkolenia mają na celu uświadamianie zagrożeń, wzmacnianie dobrej i etycznej postawy pracowników oraz przypominanie o potencjalnej karze za popełnione przestępstwo pracownicze.

   Wdrażamy procedury Antyfraudowe, zarządzamy ryzykiem oraz zbieramy materiał dowodowy po przeprowadzonym Audycie Śledczym.

Reasumując można uznać, że prowadzenie postępowań oraz dochodzeń w zakresie nadużyć w firmie jest analogią postępowań karnych organów ścigania i Wymiaru Sprawiedliwości.

PARTNERZY STRATEGICZNI

Szkolenia dla pracowników- Nadużycia i Etyka w Biznesie

 

Przykłady tematów szkoleń w naszej ofercie: 

 • Czynnik Ludzki, prewencja, controlling
 • Dobre praktyki, Etyka w przedsiębiorstwie
 • Antykorupcja, Polityka Antykorupcyjna
 • Sygnaliści, Whistleblowing
 • Przestępstwa Menadżerskie
 • Przestępstwa Pracownicze
 • Związki pracownicze o charakterze przestępczym
 • Nieuczciwa konkurencja Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
 • Ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym
 • Szpiegostwo Gospodarcze, Tajemnica przedsiębiorstwa, Ochrona technologii i znaku towarowego
 • Przestępstwa chorobowe,
 • Przestępstwa ubezpieczeniowe

Bezpieczeństwo Biznesu