Nasze kompetencje nie bazują jedynie na przeszkolonych teoretykach. Nasze kompetencje zbudowane są na praktyce oraz CASE STUDY! 

Słabości wewnątrzorganizacyjne utrudniają walkę z nadużyciami. Zaledwie 51% badanych firm przeprowadza regularne oceny i szkolenia w zakresie ryzyka nadużyć – przynajmniej raz do roku, natomiast aż co piąte przedsiębiorstwo nie prowadzi takich przeglądów i szkoleń w ogóle. Aż 20% wszystkich nieprawidłowych działań jest popełnianych przez przedstawicieli kadry menedżerskiej. 

Bardzo ważne jest też morale i przestrzeganie etyki przez pracowników firmy: 

Wpływ etycznej kultury organizacyjnej na przeciwdziałanie nadużyciom w polskich firmach nie jest w pełni wykorzystywany Około 80% badanych posiada formalny program etyki lub program zgodności, ale jedynie w niespełna połowie z tych firm prowadzi się regularną komunikację i szkolenia z zakresu etyki. Jednocześnie firmy wskazują na coraz większy negatywny wpływ nadużyć na sferę poza-finansową w szczególności morale pracowników. 

Grupy Docelowa:

 • Właściciele Firm / Kadra Zarządzająca / Kadra Menadżerska / HR / Księgowość / Prokurenci 
 • Pracownicy niższego szczebla uczestniczący w procesach wrażliwych oraz mający wpływ w szczególności na bezpieczeństwo przepływu towarowego, zakupy, sprzedaż, gospodarkę materiałową, przepływy pieniężne, sprzedaż, zaopatrzenie, ochronę.

Cel szkolenia:

Przyswojenie tematu w tym terminologii oraz aspektów prawnych. Uzmysłowienie zagrożeń oraz metod zapobiegania poszczególnym czynnikom ryzyka. Prewencja oraz konsekwencje prawne.

Metodologia szkolenia: Wdrożenie pasywnych i aktywnych metod szkolenia w tym przyswajanie wiedzy teoretycznej oraz praktycznej z zastosowaniem pokazu. Przytoczenie Case Study, analogii oraz aspektów prawnych.

Tematyka szkoleń w naszej ofercie: 

 • Czynnik Ludzki, prewencja, controlling
 • Dobre praktyki, Etyka w przedsiębiorstwie
 • Antykorupcja, Polityka Antykorupcyjna
 • Sygnaliści, Whistleblowing
 • Przestępstwa Menadżerskie
 • Przestępstwa Pracownicze
 • Związki pracownicze o charakterze przestępczym
 • Nieuczciwa konkurencja Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
 • Ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym
 • Szpiegostwo Gospodarcze, Tajemnica przedsiębiorstwa, Ochrona technologii i znaku towarowego
 • Przestępstwa chorobowe,
 • Przestępstwa ubezpieczeniowe
 • Audyty bezpieczeństwa, audyty śledcze
 • Przykłady i aspekty prawne CASE STUDY
 • Działanie w porozumieniu a niewiedza
 • Wymogi sytemu zarządzania antykorupcyjnego wg normy ISO 37001:2016 ISO 37001

Powyższe szkolenia przeprowadzamy kompleksowo lub łączymy w wybranej konfiguracji wykładając je w poszczególnych panelach. Czas trwania szkolenia to minimum 8 h. Szkolenia mogą być przeprowadzane indywidualnie dla jednej osoby lub grupowo dla pracowników wymaganego przez Zleceniodawcę szczebla kadrowego. 

Koszt szkolenia- wycena indywidualna uwzględniająca ilość osób na szkoleniu, zakres szkolenia, dojazd szkoleniowców na miejsce, ewentualne koszty sali jeśli szkolenie nie będzie przeprowadzane w siedzibie Zleceniodawcy, ewentualne noclegi dla szkoleniowców.

PARTNERZY STRATEGICZNI

Szkolenia dla pracowników- Nadużycia i Etyka w Biznesie

 

Przykłady tematów szkoleń w naszej ofercie: 

 • Czynnik Ludzki, prewencja, controlling
 • Dobre praktyki, Etyka w przedsiębiorstwie
 • Antykorupcja, Polityka Antykorupcyjna
 • Sygnaliści, Whistleblowing
 • Przestępstwa Menadżerskie
 • Przestępstwa Pracownicze
 • Związki pracownicze o charakterze przestępczym
 • Nieuczciwa konkurencja Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
 • Ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym
 • Szpiegostwo Gospodarcze, Tajemnica przedsiębiorstwa, Ochrona technologii i znaku towarowego
 • Przestępstwa chorobowe,
 • Przestępstwa ubezpieczeniowe

Bezpieczeństwo Biznesu