Prowadzimy kontrolę pracowników zarówno w terenie jak i w centrali przedsiębiorstwa. Kontrole mają na celu weryfikację właściwej realizacji obowiązków służbowych przez pracownika , oraz wykorzystania czasu pracy z godnie z warunkami zatrudnienia. 

Kontrole mogą przyjmować różną formę realizacji: 

  • kontrola operacyjna w tym obserwacja figuranta bez kontaktu wzrokowego
  • kontrola bezpośrednia w tym przesłuchanie przez śledczych- Audytor / Officer Compliance
  • Kontrola pod legendą / przykrywką z prowokacją włącznie
  • długofalowe czynności dochodzeniowo- śledcze
  • zbieranie materiału dowodowego na okoliczność popełnienia wykroczenia lub przestępstwa
  • W kontroli i przesłuchaniu przez Audytora - Officera Compliance ma zastosowanie Art.  86.  [Przesłuchanie pracownika kontrolowanego] 

Kontrolujący może przesłuchać pracownika kontrolowanego w charakterze świadka.

Za pracownika kontrolowanego uznaje się osobę zatrudnioną na podstawie stosunku pracy lub wykonującą pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Do przesłuchania pracownika kontrolowanego stosuje się przepis art. 83 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

Zastosowanie metody "tajemniczy kontrahent" czyli parafrazując "tajemniczego klienta": 

Korzystając z powyższej metody, dokonuje się obserwacji bezpośredniej figuranta stosując pewną dozę prowokacji. Metoda ma na celu ujawnienie postępowania pracownika w sytuacjach związanych z wykonywanymi obowiązkami służbowymi. 

Metoda "tajemniczy kontrahent" jest oczywiście metodą bardziej celowaną na konkretne problemy, które nie skupiają się na np. "znudzeniu pracownika" czy braku uprzejmości wobec klienta. Cała akcja ma na celu wykrycie pewnych niuansów wskazujących, na daleko idące zaniedbania pracownicze mogące wkraczać w różnego rodzaju przestępstwa pracownicze: 

  • badanie podatności na łapownictwo i korupcję
  • badanie podatności na współpracę z nieuczciwą konkurencją
  • badanie podatności pracownika na inne działania na szkodę pracodawcy
  • badane na okoliczność zmowy przestępczej i na przykład sprzeniewierzenia majątku pracodawcy
PARTNERZY STRATEGICZNI